Categorie archieven: Geen categorie

Eerste lustrum

Vrolijk eerste lustrum van de Vrienden van de Zwolse Basiliek

Op vrijdagmiddag 29 april 2016 vierden de Vrienden van de Zwolse basiliek hun eerste lustrum. Bij die gelegenheid werd ook de nieuwe verlichting van de basiliek in gebruik genomen. Motto van het feest was daarom “Steek uw licht op!” Ron Jans, de hoofdtrainer van PEC Zwolle trad op als feestredenaar en besprak op een amusante wijze hoe hij als jongeling en in zijn trainerscarrière het licht zag en soms ook niet zag. Onder zijn speech werd het licht in de kerk langzaamaan ontstoken. Het feest werd muzikaal begeleid door het ensemble La Clique die haar groeiende status als (semi) professioneel koor meer dan waard maakte.

De nieuwe verlichting kon worden aangeschaft door een aanzienlijke bijdrage van de Vrienden van de Basiliek, de Basiliekwacht, de Stichting Emmanuelshuizen en dankzij twee legaten. Door de nieuwe verlichting kan veel energie worden bespaard, terwijl de beleving van de ruimte in de basiliek aanzienlijk is verbeterd. Ook de akoestiek heeft een positieve verandering ondergaan. Alle rede om na afloop van het officiële gedeelte met elkaar onder de Peperbus nog even het glas te heffen en de onderlinge banden aan te halen. Dankzij dit lustrum konden ook weer zes nieuwe Vrienden welkom worden geheten. Al met al een middag om blij van te worden.

Ron Jans met het koor La Clique

Paulus ten Doeschate

Vrienden

Word lid van De Club van Honderd

De Club van Honderd  is een club van mensen, vrienden dus, die jaarlijks een vast bedrag betalen voor het behoud van de basiliek. Dankzij deze bijdragen, maar ook dankzij giften en donaties kan er flink gespaard worden voor restauraties en bijzondere evenementen; grote uitgaven die redelijkerwijs niet uit de parochiekas betaald kunnen worden. Een klein deel van de bijdragen is bestemd voor gezellige en culturele activiteiten met de Club van Honderd. Iedereen die zich betrokken voelt, iedereen die de basiliek een warm hart toedraagt is welkom. 

Meldt u zich aan voor deze bijzondere Club van Honderd. 

Voor € 150,- per jaar wordt u lid van De Club van Honderd. U draagt bij aan het behoud van de Basiliek en bevindt zich in het goede gezelschap van gelijkgestemden: 
”Vrienden van de Zwolse Basiliek”.  Enkele keren per jaar organiseert de Club van Honderd culturele en/of vriendschappelijke activiteiten. 

Contact

Vul het contact formulier in of neemt u contact op met de secretaris van de stichting Vrienden van de Zwolse Basiliek: info@vriendenbasiliekzwolle.nl .  
Giften, ook beperkte bedragen, worden zeer gewaardeerd. De Stichting Vrienden van de Zwolse Basiliek kunt u bedenken bij donaties, legaten en schenkingen. Raadpleeg uw notaris.
Bankrekeningnummer: NL 93 RABO 0116500328   O.v.v. Vrienden van de Zwolse Basiliek

ANBI

De Stichting Vrienden van de Zwolse Basiliek is per 1 januari 2013 als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst erkend. 
Dit betekent dat, na het aangaan van een vijfjarige schenkingsovereenkomst tussen de schenker/lid en het bestuur van de Stichting voor minimaal 5 jaar, het geschonken bedrag mag worden afgetrokken van de belasting. Daarbij hoeft geen rekening gehouden worden met een aftrek drempel. Dat betekent dat het bedrag, ongeacht wat er verder in het jaar door begunstiger aan andere goede doelen is gegeven, volledig aftrekbaar is van de belasting.

Beleidsplan Vrienden van de Zwolse Basiliek

Aanleiding Oprichting

De Vrienden van de Zwolse Basiliek zijn opgericht ten gevolge van de slechte financiële situatie van de parochie Thomas A Kempis, waartoe de Zwolse Onze Lieve Vrouwe Basiliek behoort. Door de hoge exploitatielasten, de onderhoud van het monumentale pand, het onderhoud van het Maarschalkerweert orgel, de stookkosten en een teruglopend kerkbezoek en dito opbrengsten, is het exploitatiesaldo negatief. Daarom is niet uitgesloten is dat op termijn de basiliek niet meer als kerk in gebruik kan blijven. Voor de stad Zwolle zou dat een groot gemis zijn. De monumentale kerk en haar interieur dragen in sterke mate bij aan de positieve uitstraling van de stad. Dit wordt versterkt door het grote aantal concerten dat in de kerk wordt gegeven. Bovendien wordt daar het gebeente van de Moderne Devoot Thomas A Kempis bewaard in een driehonderd en vijftig jaar oude kist, geschonken door de bisschop van Keulen. De kerk stelt ook de toren open. Jaarlijks wordt de kerk ( exclusief Kerkgangers) door ca. 40.000 personen bezocht. Zij is daarmee na Museum De Fundatie en de Grote of Sint Michaelkerk de grote trekpleister voor de stad. De kerk bezit eveneens een grote collectie oud zilveren voorwerpen zoals kandelaars, vaatwerk en beelden ( dertiende tot en met negentiende eeuw. Bij sluiting van de kerk is het risico groot dat deze voorwerpen uit Zwolle verdwijnen. Het bestuur van de stichting wil niet passief bij deze ontwikkelingen toekijken en heeft daarom de Stichting Vrienden van de Zwolse Basiliek opgericht in juni 2011.

Doel van de Stichting

Het in stand houden van de basiliek in de toekomst voor de gemeenschap. Daartoe willen we de basiliek dagelijks open houden om haar schatten te tonen en concerten te organiseren. We willen voldoende fondsen genereren om eventuele restauraties in de toekomst van kerk en orgel te financieren. Natuurlijk willen we ook onze kunstvoorwerpen in goede staat houden. Door de aanwezigheid van het gebeente van Thomas A Kempis is de basiliek voor veel Europeanen een belangrijke plek. Hoewel deze Moderne Devoot ook in Nederland steeds bekender wordt is hij met name in West en Zuid Europa van grote betekenis. Buitenlanders bezoeken dan ook om deze reden in groten getale de basiliek. Op dit ogenblik concentreert de stichting zich op de restauratie van kunstvoorwerpen, het stimuleren van culturele activiteiten die het gebruik van de basiliek bevorderen en haar daarmee een centrale plaats geeft in de Zwolse gemeenschap. Daartoe verstrekt zij soms ook subsidies. De financiële verantwoordelijkheid voor de kerk ligt bij het parochiebestuur, die behalve de locatie Zwolse Basiliek nog 7 andere locaties in Zwolle, Kampen, Hattem, IJsselmuiden en Hasselt in bezit heeft.

Fondswerving

De fondswerving gaat uit van de volgende financiële peilers:

  1. Parochiebijdrage ( zolang parochie kerk open houdt)
  2. Concerten (nu nog via parochie zolang die de kerk open houdt)
  3. Bijeenkomsten (idem)
  4. Verkoop kaarten voor de toren (nu nog via de parochie door de basiliekwacht)
  5. Bijdragen leden van de Vrienden van de Zwolse Basiliek (op dit ogenblik ca. 60)
  6. Donaties en subsidies aan de Vrienden van de basiliek

Zolang de kerk parochiekerk is, zullen naast de parochiebijdrage de opbrengsten van de concerten, bijeenkomsten en verkoop van de kaarten van de toren via de parochie worden opgebracht. Mocht de kerk onverhoopt als parochiekerk worden gesloten dan ligt het in het voornemen de kerk via de stichting open te houden en zullen alle inkomsten onder de verantwoordelijkheid van de stichting worden opgebracht. Zij wordt dan ook verantwoordelijk voor de exploitatie.

Voor de Vrienden worden er ieder jaar twee excursies of bijeenkomsten georganiseerd. Doel daarvan is een echte vriendenclub te blijven en de betrokkenheid bij de basiliek te vergroten. Zo is er in de basiliek een bijeenkomst gehouden waarbij het zilverwerk en de relikwieën zijn getoond en toegelicht, daarnaast zijn er reizen georganiseerd naar de Hoge Veluwe (Jachtlust en Kröller Müller), Kampen (Iconenmuseum en gerestaureerde kerk) en Sneek ( Lambertuskerk en Scheepvaart museum, Ootmarsum en Batavialand (Lelystad)).

Donaties en subsidies

Regelmatig bereiken ons verzoeken of de mogelijkheid bestaat schenkingen te doen en of de stichting onder de ANBI-regeling valt. Dat is het geval en doet de bereidheid om Vriend te worden of te schenken toenemen. Als u ANBI lid bent van de stichting kunt u uw lidmaatschap voor 100% aftrekken van de belastingen. De penningmeester informeert u graag. Doordat de parochie meerdere locaties heeft is er terughoudendheid bij potentiële gevers. Zij zijn bang dat hun bijdrage opgaat in het geheel van de parochie. Door te schenken aan de Vrienden van de Zwolse Basiliek wordt dit risico weggenomen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit minimaal 3 personen; een voorzitter, een secretaris/ penningmeester en een met de portefeuille communicatie en evenementen.

Communicatie

Communicatie met de leden wordt als belangrijk randvoorwaarde gezien, voor de continuïteit van de stichting. De leden moeten betrokken blijven bij het doel van de stichting, het moet “hun” doel zijn.

Financiën

Per 31 december wordt jaarlijks een officiële balans en Resultatenrekening van de Stichting opgesteld en aan het bestuur ter goedkeuring aangeboden. Omdat de bedragen waarover de stichting beschikt op dit ogenblik (nog) bescheiden zijn wordt de jaarrekening niet officieel door een accountant goedgekeurd. Bij een verdere groei van het eigen vermogen zal dat mogelijk wel gaan gebeuren en zullen we in dat opzicht ook aan professionaliteit winnen. De balans en de Winst en Verlies Rekening worden gepubliceerd op de site van de Vrienden (www.vriendenbasiliekzwolle.nl). 

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning voor ten behoeve van de Stichting geleverde inspanning. Eventuele onkosten mogen, onderbouwd met de benodigde documentatie worden gedeclareerd.