Nieuws 2020

Excursies 2020

Vanwege Corona werd de voorjaarsexcursie uitgesteld. In oktober ging deze alsnog door en 16 leden bezochten het Erfgoedpark Batavialand in Lelystad. Daar kregen we een interessante lezing van prof. André van Holk over de geschiedenis van de vroegere Zuiderzee. Vervolgens bezochten we het depot met vondsten uit scheepswrakken dat normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk is. We sloten zoals gebruikelijk af met een gezellige borrel en velen gingen daarna nog een hapje eten. Terugkijkend mogen we ons gelukkig prijzen dat we er in zijn geslaagd om toch nog een activiteit te organiseren en elkaar op deze plezierige wijze te ontmoeten. 

Lustrum 2021 uitgesteld van april naar september

Het motto van het lustrum in 2021 is “Kerk als Theater” en deze viering stond gepland op 23 april 2021. Gezien de ontwikkelingen rond de Corona-crisis is dit te vroeg in het jaar en we hebben besloten het lustrum te verschuiven naar vrijdag 17 september 2021 in de middag. Zet deze datum alvast in uw agenda.
Het programma bestaat uit een bijzondere lezing door mevrouw Saskia van Lier. Zij is docent aan de HOVO en gespecialiseerd in kerkinterieurs waarover ze op een humoristische wijze kan vertellen. Haar optreden wordt opgeluisterd door capella kwintet Blent. Ook zal er aan de basiliek een mooi cadeau worden aangeboden. Daarna heffen wij het glas.

Restauratie van koormantels, kazuifels en dalmatieken

Vorig jaar hebben de Vrienden de restauratie bekostigd van een koormantel en een kazuifel. Dit jaar wederom een koormantel, een dalmatiek en het Mariavaandel. Komend jaar wordt dit project vervolgd. We houden u op de hoogte. Hierna richten we ons op de restauratie van het Maarschalkerweerd orgel en de schilderingen in het noord- en zuid- transept (dwarsbeuk). Deze verkeren in zeer matige staat. Volgend jaar is het Maarschalkerweerdorgel 125 jaar oud en dat is een goede reden voor een (financiële) ondersteuning door de Vrienden. Het tijdspad van de restauratie is helaas wel afhankelijk van de ontwikkelingen rond Corona.

Financiën

Een overzicht van de financiën is hier te zien. We hebben ca. € 30.000,- in kas. Hoofddoel voor de Vrienden is de ondersteuning van de restauratie van het orgel en van de schilderingen in de basiliek. Uitgangspunt daarbij is dat subsidies worden aangevraagd door de parochie en dat de parochie ook zelf bijdraagt. Dat neemt niet weg dat we het hier over grote bedragen hebben. Onze kaspositie moet dan ook in dat licht worden gezien.

Ledenbestand en een oproep

Het ledenbestand blijft stabiel op ca. 70. We merken wel dat we vergrijzen en dat extra inspanning nodig is het ledenbestand op peil te houden. Hierbij dan ook een oproep aan u als Vriend. Kijk in uw omgeving naar nieuwe Vrienden voor behoud van de basiliek. Geef de vereniging voor haar lustrum een Vriend cadeau! Enthousiasme en mondelinge werving werken echt het beste. Veel succes. 

Excursie 2021

Vanwege Corona en het lustrum zal er waarschijnlijk geen excursie plaatsvinden in 2021. We bekijken dat nog ad hoc in het voorjaar.

Project met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen

Dit jaar is voor de derde keer een kunstproject uitgevoerd met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Vijf studenten hebben een onderwerp uit de basiliek gekozen en daar een presentatie met film over gemaakt. De filmpjes vervangen de live presentaties i.v.m. Corona. Volgend jaar weer een nieuwe kans. De presentaties van vorige jaren zijn te zien op de internetsite van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. 

Bezoeken Vrienden in 2019

Bezoek Ootmarsum
Op 3 mei maakten vijfentwintig Vrienden een excursie naar Ootmarsum. We bezochten Glasblazerij Hotmarks en Stokerij Sculte. Liefhebbers van kerken konden vooraf de Simon en Judas kerk bezichtigen. Vooraf en na afloop was er een gezellig samenzijn in Grand Café de Waal.

Bezoek Bolsward/Workum
Ons gewaardeerde lid, pastoor Peter van der Weide leidde ons rond in de prachtige Middeleeuwse Martinikerk in Bolsward. Vervolgens kregen we een rondleiding in het Jopie Huismanmuseum in Workum. We sloten de middag af met een borrel in café “De Wijnberg”. Vierentwintig personen gingen mee op deze excursie.

Samenwerking basiliek met studenten Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

In het najaar van 2018 en 2019 is door een tiental studenten van de vakgroep Material Art van de RUG in de basiliek een presentatie gegeven over kunst in de basiliek. Daartoe zijn per presentatie een tiental kunstvoorwerpen geselecteerd die werden besproken. De studenten moesten zich verdiepen in de historie van het kunstvoorwerp zelf en in de tijdsperiode waarop die tot stand is gekomen. Voor de pauze was er een algemene presentatie en na de pauze konden de voorwerpen worden bekeken op diverse plekken in de basiliek en werd een en ander nog nader toegelicht. Ook was er dan ruimte voor discussie. In 2020 wordt de samenwerking voortgezet en zal er in het najaar weer een presentatie in de basiliek plaatsvinden. De Vrienden zijn daar welkom!

Diversen

Ledenbestand
Het ledenbestand blijft in 2020 stabiel op ca. 70. We zetten bij de werving in op jongere Vrienden om meer stabiliteit in het ledenbestand te krijgen.

Jaarrekening

 De jaarrekening is door het bestuur goedgekeurd. Op de site kunt u de jaarrekening bekijken.

Lustrum 2021

In 2021 vieren de Vrienden het tweede lustrum. De geplande datum voor de viering van het tien jarige bestaan is vrijdag 23 april. Het programma zal in het najaar van 2020 bekend worden gemaakt. Na Antoine Bodar en Ron Jans hopen we weer een inspirerende spreker voor deze middag aan te trekken. Het lustrum vindt plaats in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek en is voor eenieder toegankelijk.

Bijdragen Vrienden

In 2018 is besloten om een vijftal antieke kerkgewaden, bestaande uit twee koormantels en drie kazuifels in drie jaar tijd te laten restaureren. Een koormantel is inmiddels terug in de basiliek. Voor de zomer van 2020 komt ook de andere koormantel gereed en een kazuifel. De laatste twee gewaden zijn in 2021 gereed voor dat ons lustrum begint. In 2019 heeft het bestuur ook besloten om een antiek Mariavaandel te doen restaureren. Dit zal in het voorjaar van 2020 worden opgeleverd. Het bestuur denkt ook na over een mooi lustrumcadeau aan de basiliek. Daar hoort u volgend jaar meer over! In 2019 hebben de Vrienden een bijdrage geleverd aan de Stichting Levende Stadsgeschiedenis, die inmiddels is omgedoopt in het Michaelgilde. Zij heeft haar zetel in de kelder van de basiliek. Het gilde draagt op 15 augustus het Mariabeeld in de processie in de kerk en geeft rondleidingen door Zwolle in een Middeleeuwse context.